Click here for the English webpage.


NETWORK FOR INTERIM MINISTRY IN SOUTHERN AFRICA

GRONDWET

 1. NAAM: Die naam van hierdie instelling is die Network for Interim Ministry in Southern Africa, hierin later verwys as NIMSA.
 2. HOOFKANTOOR EN KOMMUNIKASIES: Die hoofkantoor van NIMSA sal voorlopig te (Pretoria) geleё wees. Die elektroniese adres sal nimsa@mweb.co.za wees en die webwerf is www.nimsa.co.za.
 3. DOEL:
  1. Die doel van NIMSA is om n ekumeniese ligaam van brugbediening spesialiste te word wat die Here Jesus Christus dien deur middel van onderwys en opleiding van lede en toekomstige lede en ondersteuning en bemoediging te gee aan diegene wat gemoeid is met die leierskap van gemeentes gedurende tye van verandering, veral gedurende die tyd tussen twee predikante. Of as alternatief: Die doel van NIMSA is om die Koninkryk van God ten diens te wees deur die vestiging van 'n ekumeniese forum vir die opleiding en toerusting van brugpredikante asook die ondersteuning en begeleiding van gemeentelike leierskap ten tye van leraarsvakatures.
  2. NIMSA sal n forum wees waar professionele standaarde geformuleer word en n netwerk van brugbediening spesialiste gestig word ten einde geleenthede van onderlinge vriendskap, ondersteuning en wisseling van idees te bied.
 4. LIDMAATSKAP:
  1. Lidmaatskap van NIMSA sal oop wees vir almal betrokke by leierskap van gemeentes, hetsy predikante, lidmate, of instellings wat veral gedurende tye van verandering en oorgang verantwoordelikheid neem vir die ontwikkeling en verbetering van die kennis en vaardighede wat gedurende sulke interim periodes en tye van oorskakeling in die lewe van die kerk benodig word.
   -Individue: Individuele lede sal bestaan uit die individue, predikante of lidmate, met 'n belangstelling in kerklike of gemeentelike oorgangsfases, en wat aan die addisionele vereistes vir indviduele lidmaatskap voldoen, soos wat deur die Beheerraad van tyd tot tyd voorgeskryf mag word. Elke individuele lid sal as n lid met stemreg beskou word.
   -Organisasies en korporasies: Organisasies en korporatiewe lede sal bestaan uit enige gemeente of instelling gemoeid met gemeentelike leierskap wat voldoen aan enige verdere vereistes vir organisatories lidmaatskap wat die Beheerraad van tyd tot tyd mag voorskryf. Elke sodanige korporatiewe lid sal twee verteenwoordigers hê, waarvan een as primarius optree as die lid met stemreg beskou sal word.
   -Erelede: Die Beheerraad mag individue aanwys as erelede, met gebruikmaking van kriteria wat die Beheerraad mag ontwikkel. Erelede sal nie stemreg hê nie.
  2. STEMREG: Slegs goedstaande lede, sal die reg hê om te stem by die jaarvergadering van lede, asook stemreg oor enige ander sake wat volgens die goeddunke van die Beheerraad aan lede voorgelê word. Goedstaande lede sal gedefineer word as daardie lede wie se fooie opbetaald is.
  3. Vergaderings van Lede: n Jaarlikse Vergadering van Lede sal gehou word. Gedurende die Jaarvergadering / Jaarlikse Vergadering sal die lede met stemreg die reg hê om alleen vir die volgende sake te stem : die verkiesing van die lede van die Beheerraad, goedkeuring van enige wysigings van die konstitusie wat deur die Beheerraad voorgelê mag word, asook enige verdere sake wat die Beheerraad aan die lede mag voorlê.
  4. Kennisgewing van Ledevergaderings: Kennisgewing sal skriftelik wees. Kennisgewing mag in persoon oorgedra word en mag ook gegee word deur die posdienste te gebruik na die adres wat op rekord is of na die e-posadres of per faks na die nommers wat op rekord is. Die kennisgewing sal beskou word as ontvang te wees as dit gestuur is. In die berekening van die tydsperiode van kennisgewing, sal die eerste dag van versending nie getel word nie, maar wel die laaste.
   Kennisgewing van die tyd, dag en plek van elke lede vergadering sal gegee word minstens een en twintig (21) dae voor die vergadering, en nie langer as sestig (60) dae voor die datum van vergadering nie.
   Indien n jaarlikse, gewone of spesiale vergadering van lede verdaag word tot n latere dag, tyd of plek, sal dit nie nodig wees om kennis te gee van sodanige uitgestelde vergadering nie indien die aankondiging van sodanige uitstel verskaf is aan lede ten tye van die verdaagde vergadering.
  5. 'n Lid se bywoning van 'n vergadering: Die lid doen afstand van enige beswaar teen geen kennisgewing of defektiewe kennisgewing van die vergadering, tensy die lid onmiddellik aan die begin van die vergadering beswaar maak teen die voortsetting van die vergadering en enige besluite wat daarvolgens mag ontstaan/ daaruit mag voortvloei; en doen afstand van 'n beswaar teen die behandeling van 'n saak wat nie binne die doel van die vergadering soos vervat in die kennisgewing van die vergadering val nie, tensy die lid beswaar maak teen die oorweging van die saak sodra dit voorgelê word.
  6. Kworum en Stemming: Elke stemgeregtigde lid in goeie aansien, sal een stem hê by enige ledevergadering. 'n Kworum sal bestaan uit een derde van die totale stemgeregdigde lede wat in persoon by die vergadering teenwoordig is. 'n Meerderheid van stemme wat by 'n vergadering uitgebring is waar 'n kworum voorhande is, sal die aksie van die lede konstitueer. Die stemreg van 'n lid mag nie aan 'n ander oorgedra word nie en daar sal geen volmag/mandaat wees nie.
  7. Beёindiging van Lidmaatsap: Enige lid se lidmaatskap mag beёindig word op grond van goeie redes, een rede mag wees die versuim om die fooie te betaal.
   Geen lid se lidmaatskap mag ontneem word tensy hulle in kennis gestel is ten minste vyftien (15) dae voor die beoogde beёindiging en sal die geleentheid gegee word van 'n billike en regverdige verhoor nie minder as vyf (5) dae voor die effektiewe datum van beёindiging nie.
 5. AMPTENARE:
  1. Die amptenare van NIMSA sal bestaan uit n Voorsitter, Ondervoorsitter, Sekretaris en Tesourier, gekies vir n termyn van drie (3) jaar. Na 'n dienstyd van nie meer as twee (2) agtervolgende termyne in enige kombinasie van poste nie, sal amptenare nie weer vir n tydperk van een daaropvolgede jaar verkiesbaar wees nie.
  2. Die Beheerraad sal bestaan uit die amptenare en nie minder as twee (2) en nie meer as vier (4) addisionele lede nie. Die Voorsitter sal die sameroeper van die Beheerrad wees.
  3. 'n Meerderheid van lede van die Beheerraad tans in amp sal n kworum vir die voortsetting van besigheid wees tydens enige vergadering van die Beheerraad.
  4. Amptenare sal geen vergoeding as sulks ontvang nie. In buitengewone sake, sal uitgawes vir n amptenaar se deelname vergoed word. Die Voorsitter sal sulke uitgawes moet goedkeur.
  5. Enige lid van die Beheerraad mag te enige tyd bedank deur 'n skriftelike bedanking aan die Voorsitter van NIMSA voor te lê. Sodanige lid sal voortgaan om op die Beheerraad te dien totdat n plaasvervanger verkies is. Indien enige lid van die Beheerraad meer as drie (3) agtereenvolgende vergaderings sonder rede nie bywoon nie, mag die Beheerraad sodanige lid se lidmaatskap beёindig by wyse van n stemming met 'n twee derde meerderheid in die Beheerraad. Vakante poste sal gevul word vir enige onvoltooide tydperk van n pos deur n besluit van die meederheid van die Beheerraad.
 6. WYSIGING VAN KONSTITUSIE: Enige voorgestelde wysiging van die konstitusie sal skriftelik aan die Sekretaris van NIMSA oorgedra word. Die Beheerraad sal sodanige wysigings oorweeg en die voorgestelde wysigings aan die lede van NIMSA voorlê by die volgende Jaarlikse Vergadering. Met die goedkeuring van twee derdes van die stemgeregtigde lede op die Jaarlikse Vergadering, sal die besluit onmiddellik van krag wees.
 7. ONTBINDING: In die geval van die ontbinding van NIMSA sal alle bates aan n soortgelyke instansie as NIMSA oorgedra word.
 8. BEHERENDE BEGINSEL: Bostaande konstitusie sal van krag en bindend wees in die bestuur van NIMSA en die beslegting van enige geskil wat mag ontstaan. Gehoorsaamheid en onderworpenheid aan die Heilige Skrif ls die finale riglyn vir die uitleg daarvan in gevalle van onduidelikheid of meningsverskil.

SINODALE RIGLYNE

Om te sien watter riglyne vir die praktiese inrigting van die brugbediening in die Kerkorde van die Algemene Sinode van die die NG Kerk gegee word, kliek hier op Riglyne.